Av­ro­pa Stra­te­ji Kəş­fiy­yat Mər­kə­zi AŞ­PA-da­kı an­ti-Azər­bay­can er­mə­ni şə­bə­kə­si­ni if­şa et­di

Av­ro­pa Stra­te­ji Kəş­fiy­yat Mər­kə­zi AŞ­PA-da­kı an­ti-Azər­bay­can er­mə­ni şə­bə­kə­si­ni if­şa et­di
09 2017 10:06

"Lob­bi­miz güc­lü ol­sa, o za­man er­mə­ni­lə­rə iş­lə­yən şə­bə­kə­lə­ri tez if­şa edə­rik"

Av­ro­pa Stra­te­ji Kəş­fiy­yat və Təh­lü­kə­siz­lik Mər­kə­zi (ESISC) Av­ro­pa Şu­ra­sı Par­la­ment As­samble­ya­sın­da (AŞ­PA) er­mə­ni­lə­rə iş­lə­yən şə­bə­kə­nin üs­tü­nü açıb. ESISC öz say­tın­da yer­ləş­dir­di­yi 27 sə­hi­fə­lik mə­ru­zə­sin­də gös­tə­rib ki, şə­bə­kə "Azər­bay­ca­na qar­şı Er­mə­nis­ta­nın xey­ri­nə aman­sız təb­li­ğat apa­rıb".

Təd­qi­qat işi "Er­mə­ni əla­qə­si de­pu­tat­la­rın və QHT-lə­rin giz­li ic­la­sı" ad­la­nır. Mə­ru­zə­də bil­di­ri­lir ki, 2012-ci il­dən baş­la­ya­raq AŞ­PA-da bey­nəl­xalq hü­qu­qun po­zul­ma­sı üçün şə­bə­kə fə­a­liy­yət gös­tə­rir: "Bu qa­nun­suz hü­cum­lar gün­də­lik­də giz­li si­ya­si va­si­tə­lər ki­mi is­ti­fa­də edi­lir: Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın qa­nun­suz iş­ğa­lı­nı mü­da­fiə et­mək, in­san haq­la­rı­nın mü­da­fi­ə­si sa­hə­sin­də fər­di ma­raq­la­rı giz­lət­mək məq­sə­di da­şı­yır".

Fakt, rə­qəm və fo­to­şə­kil­lə­rə əsas­la­nan ESISC AŞ­PA-nın bir sı­ra üzvlə­ri­nin Er­mə­nis­tan və er­mə­ni­lər­lə iş­lə­yən təş­ki­lat­lar­la əla­qə­li ol­du­ğu­nu bil­di­rir: "De­pu­tat­la­rı və iri QHT-lə­ri bir­ləş­di­rən bu təh­lü­kə­li si­ya­sət dər­hal da­yan­dı­rıl­ma­lı­dır".

Təd­qi­qat mü­əl­lif­lə­ri Av­ro­pa Sa­bit­lik Tə­şəb­bü­sü­nün (ESI) "Kü­rü şa­xə­lən­di­ril­mə­si" ad­lı mə­ru­zə­si­ni sərt tən­qid edib­lər. Mə­ru­zə­də Azər­bay­can kor­rup­si­ya­da gü­nah­lan­dı­rı­lır.

ESISC-dən bil­di­rib­lər ki, er­mə­ni­lə­rə iş­lə­yən şə­bə­kə­yə ame­ri­ka­lı iş ada­mı Corc So­ros və ona ya­xın QHT-lər, ita­li­ya­lı jur­na­list Mi­le­na Qa­ba­nel­li, ame­ri­ka­lı iş ada­mı Uil­yam Bra­u­de və s. də ya­xın­dır.

Bir növ, bu­nun­la er­mə­ni­lər öz lob­bi im­kan­la­rı­nı işə sa­la­raq, AŞ­PA-da­kı de­pu­tat­la­rı qa­nun­suz yol­lar­la əla alır.
Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə ilə bağ­lı fi­kir­lə­ri­ni "Ba­kı-Xə­bər"lə bö­lü­şən ekspert Mə­həm­məd Əsə­dul­la­za­də­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, bu gün dün­ya­da mü­əy­yən döv­lət­lə­rə tə­sir et­mək, öz ma­raq­la­rı­nı mü­da­fiə et­mək üçün lob­bi sis­te­mi ən cid­di tə­sir me­xa­niz­mi­dir: "Bu sis­te­mə ma­lik ol­maq üçün güc­lü şə­bə­kə qu­rul­ma­lı və ma­liy­yə im­kan­la­rı sə­fər­bər edil­mə­li­dir. Lob­bi­çi­lik fə­a­liy­yə­tin­də Azər­bay­ca­nın mü­əy­yən na­i­liy­yət­lə­ri ol­sa da, tə­əs­süf ki, bu sa­hə­də Er­mə­nis­tan­dan ge­ri­də qal­maq­da­yıq. Ta­rix bo­yu er­mə­ni­lə­rin və­tə­ni ol­ma­dı­ğı üçün, ha­ra­da ra­hat öl­kə var­sa, ora­nı öz­lə­ri üçün se­çib ya­şa­yıb­lar. Bu­na gö­rə də, ABŞ baş­da ol­maq­la, Av­ro­pa və di­gər öl­kə­lər­də er­mə­ni lob­bi da­i­rə­lə­ri za­man­la öz aq­res­siv si­ya­sə­ti­ni hə­ya­ta ke­çir­mək üçün bu öl­kə­lə­rin par­la­ment və hö­ku­mə­tin­də mü­əy­yən şəxslə­ri ələ alır. Qeyd edim ki, Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­ca­na qar­şı iş­ğal­çı­lıq si­ya­sə­ti­nin da­vam et­mə­sin­də er­mə­ni lob­bi­si­nin fə­a­liy­yə­ti də mü­hüm rol oy­na­yır. Ha­zır­da Tür­ki­yə və Azər­bay­ca­na qar­şı dün­ya er­mə­ni lob­bi­si düş­mən­çi­lik si­ya­sə­ti apa­rır və ça­lı­şır ki, qon­dar­ma "er­mə­ni soy­qı­rı­mı" və Azər­bay­ca­nın tər­kib his­sə­si olan Qa­ra­bağ böl­gə­si er­mə­ni əra­zi­si ki­mi ta­nın­sın. Er­mə­ni­lə­rin bir əsr lob­bi­çi­lik təc­rü­bə­si var, eti­raf et­mə­li­yik ki, ge­niş im­kan­la­ra sa­hib­dir­lər. Tür­ki­yə­yə qar­şı "soy­qı­rım" avan­tü­ra­sı və ABŞ-ın öl­kə­mi­zə qar­şı "907-ci dü­zə­liş"i məhz er­mə­ni lob­bi­si­nin "əmə­yi­nin" nə­ti­cə­si­dir. Bu sis­tem er­mə­ni ter­ro­ru­nun dəs­tək­lən­mə­sin­də də mü­hüm fak­tor­dur. ASA­LA, "Daş­nak­süt­yun" təş­ki­lat­la­rı­nın Azər­bay­ca­na qar­şı ter­ror si­ya­sə­ti er­mə­ni lob­bi­si tə­rə­fin­dən hə­ya­ta ke­çi­ri­lib. Bu gün mü­əy­yən da­i­rə­lər məhz Azər­bay­ca­na tə­sir et­mək üçün er­mə­ni lob­bi­si­nin işin­dən ya­rar­la­nır və qə­rəz nü­ma­yiş et­di­rir­lər.

Er­mə­ni lob­bi­si­nə qar­şı Tür­ki­yə-Azər­bay­can lob­bi tan­de­mi güc­lən­mə­li və er­mə­ni­lə­rin si­ya­sə­ti­ni faş et­mə­li­dir­lər. Bu­ra­da cid­di şə­kil­də stra­te­gi­ya qur­maq və təş­ki­lat­lan­ma işi­ni sü­rət­lə apar­maq la­zım­dır. Lob­bi­miz güc­lü ol­sa, o za­man er­mə­ni­lə­rə iş­lə­yən şə­bə­kə­lə­ri tez if­şa edə­rik".


23 Sent 2020
Siyasət

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında telefon danışığı olub

Sentyabrın 22-də Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.

23 Sent 2020
Siyasət

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sentyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.

23 Sent 2020
Siyasət

Ceyhun Bayramov Portuqaliyanın Azərbaycandakı səfirini qəbul edib - FOTO

Sentyabrın 22-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Portuqaliyanın Azərbaycandakı Səfiri Paula Leal da Silvanı diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə qəbul edib.

23 Sent 2020
Siyasət

Azərbaycanda yeni Dövlət Agentliyi yaradıldı

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi yaradılıb.

23 Sent 2020
Siyasət

Prezident enerji mənbələri ilə bağlı sərəncama dəyişiklik etdi

“Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 21 oktyabr tarixli 462 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilib.