Av­ro­pa Stra­te­ji Kəş­fiy­yat Mər­kə­zi AŞ­PA-da­kı an­ti-Azər­bay­can er­mə­ni şə­bə­kə­si­ni if­şa et­di

Av­ro­pa Stra­te­ji Kəş­fiy­yat Mər­kə­zi AŞ­PA-da­kı an­ti-Azər­bay­can er­mə­ni şə­bə­kə­si­ni if­şa et­di
09 2017 10:06

"Lob­bi­miz güc­lü ol­sa, o za­man er­mə­ni­lə­rə iş­lə­yən şə­bə­kə­lə­ri tez if­şa edə­rik"

Av­ro­pa Stra­te­ji Kəş­fiy­yat və Təh­lü­kə­siz­lik Mər­kə­zi (ESISC) Av­ro­pa Şu­ra­sı Par­la­ment As­samble­ya­sın­da (AŞ­PA) er­mə­ni­lə­rə iş­lə­yən şə­bə­kə­nin üs­tü­nü açıb. ESISC öz say­tın­da yer­ləş­dir­di­yi 27 sə­hi­fə­lik mə­ru­zə­sin­də gös­tə­rib ki, şə­bə­kə "Azər­bay­ca­na qar­şı Er­mə­nis­ta­nın xey­ri­nə aman­sız təb­li­ğat apa­rıb".

Təd­qi­qat işi "Er­mə­ni əla­qə­si de­pu­tat­la­rın və QHT-lə­rin giz­li ic­la­sı" ad­la­nır. Mə­ru­zə­də bil­di­ri­lir ki, 2012-ci il­dən baş­la­ya­raq AŞ­PA-da bey­nəl­xalq hü­qu­qun po­zul­ma­sı üçün şə­bə­kə fə­a­liy­yət gös­tə­rir: "Bu qa­nun­suz hü­cum­lar gün­də­lik­də giz­li si­ya­si va­si­tə­lər ki­mi is­ti­fa­də edi­lir: Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın qa­nun­suz iş­ğa­lı­nı mü­da­fiə et­mək, in­san haq­la­rı­nın mü­da­fi­ə­si sa­hə­sin­də fər­di ma­raq­la­rı giz­lət­mək məq­sə­di da­şı­yır".

Fakt, rə­qəm və fo­to­şə­kil­lə­rə əsas­la­nan ESISC AŞ­PA-nın bir sı­ra üzvlə­ri­nin Er­mə­nis­tan və er­mə­ni­lər­lə iş­lə­yən təş­ki­lat­lar­la əla­qə­li ol­du­ğu­nu bil­di­rir: "De­pu­tat­la­rı və iri QHT-lə­ri bir­ləş­di­rən bu təh­lü­kə­li si­ya­sət dər­hal da­yan­dı­rıl­ma­lı­dır".

Təd­qi­qat mü­əl­lif­lə­ri Av­ro­pa Sa­bit­lik Tə­şəb­bü­sü­nün (ESI) "Kü­rü şa­xə­lən­di­ril­mə­si" ad­lı mə­ru­zə­si­ni sərt tən­qid edib­lər. Mə­ru­zə­də Azər­bay­can kor­rup­si­ya­da gü­nah­lan­dı­rı­lır.

ESISC-dən bil­di­rib­lər ki, er­mə­ni­lə­rə iş­lə­yən şə­bə­kə­yə ame­ri­ka­lı iş ada­mı Corc So­ros və ona ya­xın QHT-lər, ita­li­ya­lı jur­na­list Mi­le­na Qa­ba­nel­li, ame­ri­ka­lı iş ada­mı Uil­yam Bra­u­de və s. də ya­xın­dır.

Bir növ, bu­nun­la er­mə­ni­lər öz lob­bi im­kan­la­rı­nı işə sa­la­raq, AŞ­PA-da­kı de­pu­tat­la­rı qa­nun­suz yol­lar­la əla alır.
Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə ilə bağ­lı fi­kir­lə­ri­ni "Ba­kı-Xə­bər"lə bö­lü­şən ekspert Mə­həm­məd Əsə­dul­la­za­də­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, bu gün dün­ya­da mü­əy­yən döv­lət­lə­rə tə­sir et­mək, öz ma­raq­la­rı­nı mü­da­fiə et­mək üçün lob­bi sis­te­mi ən cid­di tə­sir me­xa­niz­mi­dir: "Bu sis­te­mə ma­lik ol­maq üçün güc­lü şə­bə­kə qu­rul­ma­lı və ma­liy­yə im­kan­la­rı sə­fər­bər edil­mə­li­dir. Lob­bi­çi­lik fə­a­liy­yə­tin­də Azər­bay­ca­nın mü­əy­yən na­i­liy­yət­lə­ri ol­sa da, tə­əs­süf ki, bu sa­hə­də Er­mə­nis­tan­dan ge­ri­də qal­maq­da­yıq. Ta­rix bo­yu er­mə­ni­lə­rin və­tə­ni ol­ma­dı­ğı üçün, ha­ra­da ra­hat öl­kə var­sa, ora­nı öz­lə­ri üçün se­çib ya­şa­yıb­lar. Bu­na gö­rə də, ABŞ baş­da ol­maq­la, Av­ro­pa və di­gər öl­kə­lər­də er­mə­ni lob­bi da­i­rə­lə­ri za­man­la öz aq­res­siv si­ya­sə­ti­ni hə­ya­ta ke­çir­mək üçün bu öl­kə­lə­rin par­la­ment və hö­ku­mə­tin­də mü­əy­yən şəxslə­ri ələ alır. Qeyd edim ki, Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­ca­na qar­şı iş­ğal­çı­lıq si­ya­sə­ti­nin da­vam et­mə­sin­də er­mə­ni lob­bi­si­nin fə­a­liy­yə­ti də mü­hüm rol oy­na­yır. Ha­zır­da Tür­ki­yə və Azər­bay­ca­na qar­şı dün­ya er­mə­ni lob­bi­si düş­mən­çi­lik si­ya­sə­ti apa­rır və ça­lı­şır ki, qon­dar­ma "er­mə­ni soy­qı­rı­mı" və Azər­bay­ca­nın tər­kib his­sə­si olan Qa­ra­bağ böl­gə­si er­mə­ni əra­zi­si ki­mi ta­nın­sın. Er­mə­ni­lə­rin bir əsr lob­bi­çi­lik təc­rü­bə­si var, eti­raf et­mə­li­yik ki, ge­niş im­kan­la­ra sa­hib­dir­lər. Tür­ki­yə­yə qar­şı "soy­qı­rım" avan­tü­ra­sı və ABŞ-ın öl­kə­mi­zə qar­şı "907-ci dü­zə­liş"i məhz er­mə­ni lob­bi­si­nin "əmə­yi­nin" nə­ti­cə­si­dir. Bu sis­tem er­mə­ni ter­ro­ru­nun dəs­tək­lən­mə­sin­də də mü­hüm fak­tor­dur. ASA­LA, "Daş­nak­süt­yun" təş­ki­lat­la­rı­nın Azər­bay­ca­na qar­şı ter­ror si­ya­sə­ti er­mə­ni lob­bi­si tə­rə­fin­dən hə­ya­ta ke­çi­ri­lib. Bu gün mü­əy­yən da­i­rə­lər məhz Azər­bay­ca­na tə­sir et­mək üçün er­mə­ni lob­bi­si­nin işin­dən ya­rar­la­nır və qə­rəz nü­ma­yiş et­di­rir­lər.

Er­mə­ni lob­bi­si­nə qar­şı Tür­ki­yə-Azər­bay­can lob­bi tan­de­mi güc­lən­mə­li və er­mə­ni­lə­rin si­ya­sə­ti­ni faş et­mə­li­dir­lər. Bu­ra­da cid­di şə­kil­də stra­te­gi­ya qur­maq və təş­ki­lat­lan­ma işi­ni sü­rət­lə apar­maq la­zım­dır. Lob­bi­miz güc­lü ol­sa, o za­man er­mə­ni­lə­rə iş­lə­yən şə­bə­kə­lə­ri tez if­şa edə­rik".


15 İyun 2024
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “ Azərbaycan bu gün qüdrətli bir dövlətə çevrilib”

“Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan tarixinin ən şanlı qürur səhifələrindən biridir. Dövlət müstəqilliyimizin bərpa olunmasından sonra keçən ilk iki il ərzində ölkəmizin üzləşdiyi ciddi iqtisadi problemlər getdikcə qarşısıalınmaz xaotik proseslərin başlanmasına yol açmışdı. Bu vəziyyət isə öz növbəsində, respublikada hakimiyyəti ələ keçirmiş səriştəsiz və məsuliyyətsiz qrupların dağıdıcı fəaliyyətləri ilə uzlaşaraq ölkəni siyasi böhrana gətirib çıxarmışdı. Vətəndaş müharibəsi, ölkənin bir neçə kiçik marionet dövlətlərə parçalanması və Azərbaycanın vahid suveren ölkə olaraq dünyanın siyasi xəritəsindən silinməsi xalqı gözləyən real perspektivlər idi”.

14 İyun 2024
Siyasət

Bakı-Qazax yolunda iki yeni piyada keçidi inşa olunur

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstanla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 69-cu km-də yolun hər iki hərəkət istiqamətində (Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsindən keçən hissə) iki yerüstü piyada keçidinin tikintisini aparır.

14 İyun 2024
Siyasət

Nazir: Gələn il bəzi summativ qiymətləndirmələrin ləğvi məsələsinə baxıla bilər

Şagirdlərin dərs yükünün azaldılması istiqamətində bəzi summativ qiymətləndirmələrin ləğvi məsələsinə 2025-ci ildə baxıla bilər.

14 İyun 2024
Siyasət

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etdi

Prezident İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

14 İyun 2024
Siyasət

İlham Əliyev iki ölkə ilə vacib sənədləri təsdiqlədi

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiqlənib.